مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
مطالعه اثرات ترکیبات گوناگون اتمسفر گازی در بسته بندی به روش MAP بر روی کیفیت و عمر ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: فاطمه ابراهیمی
مقطعی تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر هدایتی فرد
استاد مشاور: دکتر هاشمی


تعداد بازديد:742
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar