مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
تاثیر زمان و شرایط انجمادزدایی بر میزان آمین های بیوژنیک و تغییرات بار میکروبی در ماهی هوور در کارخانجات کنسرو کشور
شنبه 29 مهر 1391
>>

دانشجو: فاطمه داژبخت
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مهندس سید حسن جلیلی
استاد مشاور: -


تعداد بازديد:788
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar