مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   يک شنبه 16 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر شاخص های کیفی موثر در ماندگاری FPC کیلکا
شنبه 27 آبان 1391
>>
دانشجو: ژاله خوشخو مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی استاد راهنما: دکتر عباسعلی مطلبی استاد مشاور: دکتر علی اصغر خانی پور
تعداد بازديد:858
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar