مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > صفحه اصلی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
پروژه های دانشجویی
بررسی تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی کیلکای بسته بندی شده با فیلم خوراکی مخمر آب پنیر
شنبه 27 آبان 1391
>>
دانشجو: آتنا حسن ذاتی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: دکتر عباسعلی مطلبی استاد مشاور: دکتر علی اصغر خانی پور
تعداد بازديد:777
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar