مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   دو شنبه 10 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
تاثیر روشهای خشک کردن بر ترکیبات تقریبی گوشت ماهی
يک شنبه 7 تیر 1394
قربان زارع گشتی

در تحقیق انجام گرفته برای خشک کردن گوشت ماهی از 2 روش دودخانه صنعتی و آون الکتریکی استفاده گردید که در دودخانه صنعتی دما بین 60 – 70 درجه سانتگراد به مدت 24 ساعت و در روش الکتریکی دما 120 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه بوده است .

ترکیبات تقریبی گوشت ماهی خام ( قبل از خشک کردن ) و بعد از خشکردن اندازه گیری شده که در جدول 1 آورده شده است .

خشک کردن به روش آون الکتریکی

خشک کردن به روش دودخانه صنعتی

گوشت ماهی ( خام )

ترکیبات تقریبی

15.62±0.03c

b 28.92±0.03

71.85±0.07a

رطوبت ٪

67.21±0.16c

53.1±0.14b

19.51±0.08a

پروتئین ٪

c 29.6±0.14

21.2±0.04b

14.28±0.19a

چربی ٪

3.62±0.03b

3.92±0.03b

3.06±0.04a

خاکستر ٪

1.96±0.03b

1.71±0.01b

0.98±0.01a

فیبر ٪

3.84±0.06b

2.78±0.03b

5.48±0.02a

کربوهیدرات ٪

6.24±0.03c

b 4.14±0.03

4.89±0.06a

انرژی J/Kg

0.00073±0.0003c

b 0.000053±0.00003

0.00036±0.0001a

ویتامین A٪

0.0014±0.0004a

a 0.001±0.0001

0.0011±0.0001a

ویتامینmg /ml C

0.00046±0.00001b

0.00045±0.00001b

0.00012±0.00001a

پتاسیم ٪

0.0004±0.00003c

0.00026±0.0003b

0.00012±0.00001a

فسفر٪

با توجه به نتایج جدول 1 و از نظر آماری در اندازه گیری ترکیبات تقریبی بین روش خشک کردن در دودخانه صنعتی و روش الکتریکی از نظر درصد پروتئین ، چربی و خاکستر ، ویتامین ها و مواد معدنی تفاوت معنی دار ( P<0.05 ) بوده و در روش خشک کردن الکتریکی بهتر بوده است .

منبع :

Chukwu, O. 2009. Effects of drying methods on proximate compositions of Catfish (Clarias gariepinus). World journal of agricultural sciences 5 (1): 114-116.


 


تعداد بازديد:321
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar