خبرها
بازدید از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی) توسط ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و Pro .Harald Rosental وPaolo Bronzi . Dr از کشور آلمان و ایتالیا
دو شنبه 14 دی 1394
روز جمعه 27 آذر ماه 1394، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به همراه دو نفر از مهمانان خارجی، آقایان Pro.Harald Rosental وPaolo Bronzi . Dr (از کشور آلمان و ایتالیا ) از تجهیزات و امکانات بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند…

دراین بازدید مهمانان از خط تولید فیش برگر، فیش فینگر، دودی گرم ماهی قزل آلا و کیلکای خشک بازدید نموده و در ادامه از بخش تحقیقات، پروژه های تحقیقاتی و آزمایشگاهها بازدید بعمل آمد و گزارش مبسوطی توسط ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و کارشناسان ارائه گردید و در پایان جلسه ای به همراه میهمانان و کارشناسان تحقیقاتی تشکیل، تا زمینه های همکاری بین بخش تحقیقات فرآوری آبزیان و مراکز تحقیقاتی در کشور آلمان و ایتالیا فراهم گردد. 

تعداد بازديد:491