خبرها
تولید صنعتی سوسیس ماهی در ایران
سه شنبه 25 خرداد 1395

تدوین ضوایط ویژگیهای بهداشتی برای تولید صنعتی سوسیس ماهی در کشور...
پیرو هماهنگی های بعمل آمده باسازمان غذا ودارو کشور در راستای تجاری سازی پروژه های کاربردی خاتمه یافته بخش تحقیقات فرآوری آبزیان (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی )، بدین منظور اولین جلسه تخصصی در روز سه شنبه مورخ 14/2/95 از ساعت 13-10باحضور مدیران وکارشناسان آزمایشگاههای مجاز وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو کشور، معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی گیلان، بخش بیوتکنولوژی وفرآوری آبزیان، بخش تحقیقات فرآوری درمحل ساختمان مرکزی سازمان غذاودارو کشور برگزار گردید مقرر گردید پس برگزاری جلسات تکمیلی و ارائه مستندات ، پیش نویس تدوین ضوابط بهداشتی تولید صنعتی سوسیس ماهی تحت لیسانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برای اولین بارمنجر به صدور پروانه ساخت آن برای تولید انبوه از سوی سازمان غذاودارو ابلاغ خواهد شد. 


تعداد بازديد:540