خبرها
نشست تخصصی
سه شنبه 25 خرداد 1395

دومین جلسه تخصصی به منظور تدوین ضابطه ویژگیهای بهداشتی تولید صنعتی سوسیس ماهی... براساس هماهنگی های بعمل آمده در راستای تجاری سازی پروژه های خاتمه یافته بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، دومین جلسه تخصصی به منظور تدوین ضابطه ویژگیهای بهداشتی تولید صنعتی سوسیبس ماهی با حضور مدیران وکارشناسان صاحب نظر کشوری متشکل از آزمایشگاه های مرجع وزارت جهاد کشاورزی وکنترل غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران وگیلان وبخش بیوتکنولوژی وفرآوری آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور وبخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پرورذی آبهای داخلی در روز سه شنبه مورخ 28/2/95 در محل ساختمان مرکزی سازمان دارو غذا کشور برگزار شد و در این جلسه پیش نویس ضابطه ویژگیهای بهداشتی تولید صنعتی سوسیس ماهی تهیه شده از سوی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان به همرا مستندات ارائه شده پس از بحث بررسی وتبادل نظر مورد تصویب نهایی اعضای جلسه قرار گرفت ومقرر گردید طی هفته آینده پس از انجام مراحل اداری رسما"ضابطه بهداشتی فوق الذکرجهت اجراء بصورت ابلاغیه به منظور مجوز صدور پروانه ساخت سوسیس ماهی برای اولین بار درکشور به دانشگاه های علوم پزشکی ومعاونت غذا دارو کشور و به ویژه استان گیلان اعلام تا امکان واگذاری دانش فنی یا تحت لیسانس تولید صنعتی سوسیس ماهی به بخش خصوصی از سوی پژوهشکده فرآهم گردد.

تعداد بازديد:484