مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   سه شنبه 11 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
اندازه گیری حالت ارتجاعی سوریمی (گوشت پالایش شده ماهی)
دو شنبه 9 اسفند 1395
فریدون رفیع پور

بطور کلی برای ارزیابی کیفیت سوریمی (تازه ومنجمد)از دوروش استفاده می شود:

الف- روش فیزیکی ب- روش حسیSensory Evaluation

آماده سازی نمونه:

- تولید سوریمی

- حدودا"100گرم از سوریمی را در مخلوط کن قرارداده

- اضافه کردن سه درصد نمک

- اضافه نمودن حداکثر سی درصد(وزن نمونه)آب سرد صفر درجه سیلسیوس

- ادامه عملیات همزدن تا تشکیل خمیری نرم وهمگن

- پر کردن خمیر حاصل در روکش سوسیس وبستن دو طرف آن

- عملیات پرکنی بایدبدون حباب هوا باشد.

- قرار دادن نمونه در آب 40درجه سیلسیوس به مدت 20دقیقه

- قرار دادن نمونه در آب 90درجه سیلسیوس به مدت 20دقیقه

- قرار دادن نمونه در آب 5درجه سیلسیوس به مدت 20دقیقه

- جدا کردن روکش سوسیس

- برش دادن نمونه به قطعه های 5/2-5/3سانتی متری

- برش دادن نمونه فوق به لایه های 5-4میلی متری

آزمایش های فیزیکی:

- تعیین حالت ارتجاعی نمونه(از دستگاه رئومتر)Rheometr

- مقدار سفیدی نمونه(دستگاه سنجش سفیدی)

الف) اندازه گیری حالت ارتجاعی:

- قرار دادن نمونه قطعه های 5/2-5/3سانتی متری در دستگاه

- وارد کردن میله فلزی دستگاه به نمونه تا ترک خوردن آن

- محاسبه آن براساس نیروی وارد شده وعمق پارگی به طور خودکار

ب) اندازه گیری میزان سفیدی نمونه:

- - معیار کیفیت آن به گونه ماهی، تازگی و فرآیند تولید سوریمی

- - قرار دادن نمونه در دستگاه

- - سنجش سفیدی نمونه با رنگ سفید خالص لاویباند93درصد به طور خودکار محاسبه میشود

آزمایش های حسیSensory Evaluation

- سریعترین راه تعیین کیفیت

- از دوروش تاکردن و گاز زدن :

- 1-آزمایش تا کردن

- - تهیه پنج قطعه نمونه 4-5میلی متری

- تاکردن

- امتیاز دهی براساس پارگی یا شکستگی

- هنگام دو بار تا کردن در هیچ یک از نمونه ها پارگی دیده نشدAA

-هنگام دو بار تا کردن درهر یک نمونه ها پارگی دیده شد A

- هنگام یک بار تا کردن درهر یک نمونه ها پارگی دیده شدB

- هنگام یک بار تا کردن درهر یک نمونه ها پارگی دیده شد ولی از هم جدا نشدC

- اگرهنگام یک بار تا کردن نمونه هر دو قسمت از هم جدا شد کیفیت D

2- آزمایش گاز زدن

- همزمان انجام دادن آن(تا کردن وگاز زدن)

- قرار دادن نمونه ها در بین دندان های پیشین بالا وپایین

- فشار دادن ملایم نمونه ها

- امتیاز دهی ا ز شماره 10الی1

- بی نهایت فنر ی = 10

- فنری بسیار زیاد =9

- بسیار فنری =8

- حالت فنری خوب =7

- حالت فنری نسبتا"خوب =6

- حالت فنری قابل قبول =5

- حالت فنری ضعیف =4

- حالت فنری تقریبا" ضعیف =3

- حالت فنری خیلی ضعیف(چسبنده) =2

- حالت فنری وجود ندارد(بافت نرم) =1


تعداد بازديد:597
 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar