خبرها
پروژه دانشجویی
يک شنبه 12 شهریور 1396

شروع فاز اجرایی پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد...
یکشنبه 5 شهریور 1396


فاز اجرایی پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان" بررسی عصاره الکلی زرشک سیاه بر ماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای " در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان آغاز گردید. در این پروژه دانشجویی، عصاره گیری زرشک طی شستشوی دستی با دو حلال اتر و اتانول و استخراج با دستگاه Rotary-dryer ، توسط کارشناسان آزمایشگاه شیمی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان صورت گرفت. در مرحله بعد عصاره آماده شده به نسبتهای 1 و 5 درصد به گوشت چرخ شده ماهی اضافه، مقایسه با تیمار شاهد و سپس نمونه ها جهت انجام آزمایشات دوره ای شیمیایی، میکروبی و ارزیابی حسی به آزمایشگاههای مربوطه انتقال داده شد. 
تعداد بازديد:407