خبرها
برگزاری جلسه تحقیقاتی
يک شنبه 23 مهر 1396

روز دوشنبه 17 مهر ماه 1396 جلسه تحقیقاتی با حضور کلیه کارشناسان در رابطه با بررسی عملکرد بخش و محققین تشکیل گردید...


در بخش اول جلسه، نقطه نظرات ریاست محترم پژوهشکده در رابطه با ارزیابی عملکرد کارشناسان منتقل گردید و برای جهت دهی مناسب در راستای اهداف تحقیقاتی تبادل نظر شد. همچنین برای برگزاری کارگاه آموزشی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان، اقدامات لازم مطرح گردید. در پایان نیز جهت وارد کردن دو طرح تحقیقاتی با زیر پروژه های آن در سایت سمپات تصمیم گیری شد. 
تعداد بازديد:396