خبرها
جلسه شورای پژوهشی
دو شنبه 18 دی 1396
روز چهارشنبه مورخ 13/10/96 جلسه شورای پژوهشی با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، معاونت و مسئول ترویج پژوهشکده آبزی پروری با هدف بررسی فعالیتهای بخش تحقیقت فرآوری آبزیان و اختصاصاً جهت اجرایی نمودن طرح ترویجی با عنوان "ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان" تشکیل شد...

 

در این جلسه ابتدا آقای مهندس زارع، قائم مقام محترم بخش تحقیقات فرآوری آبزیان ، گزارشی در رابطه با روند پیشرفت فعالیتهای تحقیقاتی محقیقن ارائه نمودند. در ادامه ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جزئیات اجرایی طرح ترویجی مذکور را جهت شروع سریع فاز اجرایی طرح، تفکیک کردند.


تعداد بازديد:326