خبرها
بازدید علمی- آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
دو شنبه 27 فروردین 1397
روز چهارشنبه مورخ 22/1/97 دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از خط تولید و آزمایشگاههای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید علمی بعمل آوردند...


 

این بازدید با هدف یادگیری فرآیند های حرارتی و غیر حرارتی در فرآوری آبزیان، نگهداری و حفظ کیفیت آبزیان پس از صید، تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی انجام شد. ضمن بازدید دانشجویان از خط تولید و آزمایشگاه های تخصصی، توسط کارشناسان بخش، توضیحات تخصصی  در ارتباط با تمامی فرآیند های آماده سازی و آشنایی با محصولات و روند کنترل کمی و کیفی آن ها، ارائه گردید.
تعداد بازديد:542