خبرها
پروژه دانشجویی
دو شنبه 27 فروردین 1397

شروع فاز اجرایی پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد...


 

شروع فاز اجرایی پروژه دانشجویی تحت عنوان" اندازه گیری و ارزیابی پروفایل اسیدهای آمینه در سوریمی ماهی کپور معمولی طی مراحل شستشو "و اندازه گیری پایش و ارزش تغذیه ای سوریمی(پروفایل اسیدهای آمینه و ارزیابی حسی) در مراحل مختلف شستشو به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در گروه فرآورده های شیلاتی ، روز دو شنبه مورخ 20/1/97 در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان آغاز گردید.تعداد بازديد:456