خبرها
جلسه پژوهشی
شنبه 29 اردیبهشت 1397

روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 جلسه پژوهشی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور آقای دکتر غفاری، مسئول محترم بخش بیوتکنولوژی و آقای دکتر گلشن، مسئول محترم روابط بین الملل موسسه و محققین بخش تشکیل شد...


در این جلسه ابتدا، مدیر بخش تحقیقات فرآوری، مهندس زارع گشتی، توضیحاتی در مورد دستاوردهای تحقیقاتی، اهداف و سیاستهای پیش بینی شده ارائه نمودند. در ادامه جلسه، آقای دکتر غفاری در رابطه با انعکاس فعالیت های بخش و پروژه های سال 97 با تاکید بر موضوع ضایعات و زایدات ماهیان ریز اندام با همکاری دانشگاه واخنیگن کشورهلند صحبت نمودند و تصمیم گرفته شد هرماهه پیشرفت های شاخص بخش تحقیقات و همکاران منعکس و جلساتی ماهانه برگزار گردد. در پایان جلسه نیز محققین بخش نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با برنامه های تخصصی بخش مطرح نمودند.

تعداد بازديد:284