خبرها
بازدید علمی- آموزشی
يک شنبه 6 خرداد 1397

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی واحد پیام نور، به منظور انجام واحد عملی درس طراحی کارخانه از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان روز سه شنبه مورخ1/3/97 انجام گرفت...


 در ابتدا سرپرست معاونت تولید، مهندس رفیع پور ، به تاریخچه بخش تحقیقات فرآوری اشاره نموده و سپس در ارتباط با شرایط پیاده سازی سازه ساختمان بهداشتی با تضمین کیفیت و ایمنی محصول جهت تولید انواع فرآورده های نوین شیلاتی توضیحات لازم را ارائه نمودند.تعداد بازديد:296