خبرها
بازدید علمی- آموزشی
يک شنبه 6 خرداد 1397

روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 دانشجویان دانشگاه گیلان از خط تولید و آزمایشگاههای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید علمی بعمل آوردند...


 در این بازدید توسط کارشناسان بخش، توضیحات تخصصی  در ارتباط با تمامی فرآیند های آماده سازی و آشنایی با فرآورده های شیلاتی و روند کنترل کمی و کیفی آن ها، ارائه گردید.تعداد بازديد:306