خبرها
جلسه پژوهشی
يک شنبه 6 خرداد 1397

روز سه شنبه مورخ 1/3/97 ، سرپرست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، جناب آقای دکتر ولی پور به همراه معاونت های پژوهشی و اداری-مالی از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند...


 طی این بازدید جلسه پژوهشی با حضور کلیه کارشناسان بخش تحقیقات تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، مدیر محترم بخش تحقیقات فرآوری، جناب آقای مهندس زارع، اهداف و سیاستهای تحقیقاتی و تولیدی پشرو، فعالیتهای مرتبط صورت گرفته را به تفکیک توضیح دادند. در ادامه محققین بخش تحقیقات به ارائه نظرات خود پرداختند و در جمع بندی نهایی، آقای دکتر ولی پور به جایگاه و اهمیت فرآوری باتوجه به نیاز فعلی اشاره نموده و به دو سیاست عمده تحقیقاتی در نظر گرفته شده برای بخش در زمینه فرآوری ماهیان ریز اندارم با همکاری دانشگاه واخنیگن کشور هلند و همچنین استفاده اقتصادی از ضایعات و زائدات با توجه به گسترش پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی  تاکید داشتند.

در نهایت سرپرست محترم پژوهشکده و هیئت همراه از خط تولید و آزمایشگاهای تخصصی بخش تحقیقات بازدید نمودند.

 
تعداد بازديد:290