خبرها
سخنرانی علمی
يک شنبه 13 خرداد 1397

اولین سخنرانی علمی سال 97 تحت عنوان " GMP و استقرارسیستم حصپ درکارخانجات فرآوری آبزیان جهت دریافت کد IR وHACCP " توسط مهندس رفیع پور، درتاریخ 7/3/97 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


مهندس رفیع پور در این ارائه اشاره کرد:

از مهمترین علل گرایش صنعت غذا به سمت این سیستم:گسترش بیماری ناشی از مصرف غذای آلوده، افزایش آگاهی نسبت به پیامد های اقتصادی، تغییر روش زندگی، افزایش گردشگران و تجارت جهانی، افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت  به ایمنی غذا، توسعه صادرات بوده است که  پیش نیاز های پنج گانه واحد فرآوری شامل :GMP  عملیات خوب تولید، GHP  عملیات خوب بهداشت،Training آموزش ، C&D ضدعفونی وپاک کننده ها ، Laboratory  System آزمایشگاهها می باشد. اهمیت پیش نیاز ها در پیاده سازی و همچنین اثر بخشی آن در اسقرارسیستم حصپ ضروری میباشد وپس از رعایت ولحاظ نمودن موارد فوق در واحد فرآوری نسبت به استقرار سیستم حصپ که اصول وگامهای 12گانه شامل گام اول: تشکیل تیم،گام دوم:توصیف محصول یا شرح فرآورده، گام سوم:تعیین هدف مصرف یا موارد استفاده، گام چهارم:نمودار جریان تولید ونقشه تجهیزات، گام پنجم:تاییدنمودار جریان تولید ونقشه تجهیزات، گام ششم:فهرست کردن تمامی مخاطرات بالقوه در رابطه با هر مرحله تجزیه وتحلیل مخاطره وتوصیه روشهای مهار آنها به منظور حذف یا به حداقل رساندن آن مخاطرات، گام هفتم:شناسایی احتمال وقوع مخاطره برای مصرف کننده نهایی استفاده از درخت تصمیم گیری، گام هشتم:مشخص نمودن حدود بحرانی برای هر(ccp)، گام نهم:تعیین روش های پایش هر (ccp)، ، گام دهم:انجام اقدامات اصلاحی هر(ccp)، ، گام یازدهم:تاییدسیستم حصپ ، گام دوازدهم: مستند سازی سوابق سیستم حصپ اقدام می گردد.با توجه به بستر بوجود آمده برای صادرات فرآورده های شیلاتی و همچنین وجود تقاضای صاحبان صنایع شیلاتی به استقرار سیستم حصپ نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی برای بخش خصوصی بیش از پیش احساس میگردد. در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی توسط وی پاسخ داده شد.

 

 
تعداد بازديد:310