خبرها
سفره شیلاتی
چهار شنبه 24 مرداد 1397

برپایی سفره شیلاتی جهت بازدید جناب آقای دکتر خاوازی، ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی...روز پنجشنبه 4 مرداد 97 ، سفره شیلاتی به منظور معرفی فرآورده های شیلاتی و دستاوردهای تحقیقاتی-ترویجی بخش تحقیقات فرآوری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی جهت بازدید جناب آقای دکتر خاوازی، ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیئت همراه ، برپا شد.تعداد بازديد:392