خبرها
سخنرانی علمی
يک شنبه 4 شهریور 1397

اولین سخنرانی علمی تحت عنوان "پدیده Quorum sensing در فساد محصولات دریایی " توسط آقای مهندس فهیم، مورخ 23/5/97 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


مهندس فهیم، ابتدا نظر به اهمیت فرآیند کوئروم سنسینگ در فساد محصولات دریایی مقدماتی ارائه و به بررسی اهداف فرآیند پرداختند. سپس راهکارهای مقابله با این فرآیند را در رفع فساد محصولات دریایی معرفی نمودند. در نهایت نتیجه گیری شد که فرآیند کوئروم سنسینگ نقش نظارتی برعملکرد میکروارگانیسم های عامل فساد(SSOS) داشته و در رفتار گروهی ازجمله رشد سلولی فعالیت های متابولیکی و تشکیل بیوفیلم بسیار حائز اهمیت می باشد، بنابراین آگاهی از مکانیسم های درگیر در فرآیند کوئروم سنسینگ باکتریایی اهمیت بسیار دارد، زیرا نگهدارنده هایی که با هدف کوئروم سنسینگ مورد استفاده قرار میگیرند ابزار کنترلی جدیدی برای تکثیر میکروارگانیسم های نامطلوب در غذاهای دریایی خواهند بود.

در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.
تعداد بازديد:239