خبرها
بازدید محققین بخش تحقیقات فرآوری از مجتمع پرورش ماهیان خاویاری شهدای خیبر
چهار شنبه 7 شهریور 1397

روز چهارشنبه مورخ 24/5/97 ، 4 نفر از کارشناسان ارشد بخش تحقیقات فرآوری از مجتمع پرورش ماهیان خاویاری شهدای خیبر واقع در آبکنار بازدید نمودند...


طی این بازدید محققین این بخش برای توجیهات بهداشتی، فرآوری، بسته بندی و انجماد گوشت و خاویار با کارشناسان آن مزرعه به تبادل نظر و رفع مشکلات برای بهبود فرآوری و ترویج مصرف پرداختند.تعداد بازديد:600