خبرها
بازدید علمی - تحقیقاتی
يک شنبه 22 مهر 1397

روز دو شنبه مورخ 9/7/96، دکتر Yoon Duk hyun مدیر کل شرکت Aqua International (مشاور بین المللی آبزی پروری) از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند..


 در این بازدید، ابتدا از خط تولید تحقیقاتی و توانمندیهای آزمایشگاهی بازدید و به بررسی کیفیت فرآورده های تولیدی شیلاتی و مقایسه آن با فرآورده های مشابه در کشورهای شرق آسیا به تبادل نظر پرداخته و در پایان راهکارهای استفاده از توانمدیهای تحقیقاتی و تولیدی برای ماموریتهای مشترک در دو کشور ارائه شد.تعداد بازديد:265