خبرها
نشست تخصصی
سه شنبه 6 آذر 1397

روز دوشنبه مورخ 28 آبان 1397 ، آقای دکتر کشاورز، مدیر عامل محترم شرکت دارویی بهورزان به منظور همکاری در پروژه تحقیقاتی " استفاده از زایدات ماهیان گرمابی در تهیه کرم پوستی، از خط تولید، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند...

در نهایت نشست تخصصی با حضور مسئول بخش فرآوری، خانم  دکتر سیف زاده (مجری پروژه )، آقای دکتر کشاورز (مدیر عامل شرکت دارویی بهورزان) و آقای دکتر جلیلی(عضو هیئت علمی بخش) تشکیل و  راهکارهای استفاده از توانمدیهای تحقیقاتی و تولیدی برای همکاریهای مشترک ارائه شد.تعداد بازديد:269