خبرها
سخنرانی علمی
سه شنبه 28 اسفند 1397
نهمین سخنرانی علمی تحت عنوان " آنزیمها و کاربرد آنها در صنایع فرآوری " توسط سرکار خانم مهندس عظمت دادای قندی، مورخ 20/12/97 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


مهندس قندی در این ارائه اشاره کرد:

استفاده از آنزیم ها در فرآوری و کنترل کیفیت غذاهای دریائی در طول سه دهه اخیر در فرآوری ماهی بعنوان یک ابزار کمی و روشهای آزمایشگاهی در صنایع غذایی دریائی به نحو چشمگیری افزایش داشته است استفاده از این آنزیم ها در فرآوری غذاهای دریائی دارای مزیتهای فراوانی در مقایسه با بیشتر روشهای مرسوم به چند دلیل زیر می باشد: معمولا واکنشهای آنزیمی انرژی کمتری مصرف می کنند و با محیط زیست سازگارترند و اختصاصی تر عمل می کنند و واکنشهای جانبی زیان آور کمتری را ایجاد می کنند، می توان آنها را در تحت شرایط نسبتاً متعادل از نظر درجه حرارت و pH به کار برد و همچنین به سادگی قابل کنترل می باشد، استفاده از این آنزیم ها به عنوان روشهای آزمایشگاهی به عنوان تشخیص دهنده های زیستی برای کنترل کیفیت و شناسایی گونه ها و درجه تازگی به وسیله صنایع غذایی دریایی مدتهاست که بکار گرفته شده است. سر انجام آنزیم ها از ضایعات کارخانه های فرآوری غذاهای دریائی جداسازی و بعنوان مواد افزودنی در صنایع زیادی مورد استفاده قرار می گیرد.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.

 

 
تعداد بازديد:219