خبرها
پیش بینی عملکرد ترویجی سال 98
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

روز سه شنبه مورخ 20/1/98 ، اولین جلسه ترویجی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور ریاست محترم بخش تحقیقات فرآوری و کارشناسان تشکیل شد...در این جلسه ابتدا، مدیر محترم بخش تحقیقات فرآوری، توضیحاتی در مورد اهداف و  الویت های پیش بینی شده ترویجی سال 98  ارائه نمودند. در ادامه جلسه، تعهدات ترویجی بخش (تعداد پروژه های ترویجی، یافته های ترویجی، دستاوردها، فعالیتهای مربوط به شرکت های دانش بنیان،  اختراعات و  ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تعداد بازديد:224