خبرها
دومین جلسه ترویجی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
يک شنبه 13 مرداد 1398
روز چهار شنبه مورخ 29/3/98 ، دومین جلسه ترویجی با هدف بررسی موضوع همایش " آبزی فرآوری، بازار و اقتصاد شیلاتی" و تعدادی از رسانه های ترویجی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با حضور ریاست محترم بخش تحقیقات فرآوری و کارشناسان تشکیل شد.


در این جلسه ابتدا، مدیر محترم بخش تحقیقات فرآوری، توضیحاتی در مورد برگزاری همایش ملی فرآوری با عنوان پیشنهادی"آبزی فرآوری، بازار و اقتصاد شیلاتی" در سال جاری، معرفی  منشی دبیرخانه و انتخاب دبیران کمیته های اجرائی و علمی در جلسلات آتی ارائه نمودند. در ادامه جلسه، رسانه های ترویجی بخش (دستورالعمل ترویجی، بنر ترویجی و  ...)  توسط اعضای کمیته مورد بررسی و  تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 


تعداد بازديد:214