خبرها
چهارمین جلسه کمیته ترویجی بخش فرآوری
شنبه 16 شهریور 1398
روز سه شنبه 5/6/1398 چهارمین جلسه کمیته ترویجی بخش فرآوری با هدف بررسی روند انجام تکالیف ترویجی همکاران برگزار گردید ...

دراین جلسه ابتدا روند اصلاحات انجام شده بر 4 رسانه ترویجی مطرح شده در جلسات قبل بررسی شد سپس کلیه فعالیت های انجام شده همکاران در 5 ماهه ابتدایی سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 


تعداد بازديد:207