خبرها
سمینار علمی
سه شنبه 8 مهر 1399
چهارمین سخنرانی علمی سال 99 تحت عنوان " فرآیندهای تولید، ویژگیهای زیست فعالی، کاربردها، چالشها و چشم‌انداز آینده پپتیدهای جلبکی " توسط آقای دکتر مهدی آل‌بوفتیله، مورخ 7/7/99در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


دکتر آل‌بوفتیله در این ارائه اشاره کرد:

طی چند دهه اخیر منابع دریایی به منظور یافتن ترکیبات زیست فعال جهت تولید غذاهای فراسودمند و داروهای جدید مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته اند. یکی از منابع دریایی، جلبکها بوده که در زمینه‌های مختلفی از جمله تغذیه انسان، تولید داروها و مواد آرایشی-بهداشتی، افزودنی‌های غذای دام، کود و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. کشور ما دارای خطوط ممتد ساحلی در جنوب (1700 کیلومتر) و همچنین تعداد زیاد گونههای جلبکی ماکرو میباشد. طبق برآوردها سالانه تا 2 هزارتن از این گیاهان همراه با امواج به ساحل می آیند. همچنین برخی از گونه¬های جلبکی موجود در کشور پتانسیل کشت و پرورش به صورت انبوه را دارا میباشند. بر این اساس کشور ما پتانسیل بالایی جهت استفاده از این منابع را دارا بوده اما متاسفانه تاکنون فعالیتهای جلبکی در کشور وارد مرحله تولید انبوه، تجارت و صادرات نشدهاند. این در حالی است که سالانه دهها تن جلبک فرآوری شده و محصولات حاصل از آنها در کشور به مصرف می‌رسد که این میزان عمدتا از طریق واردات تامین می‌شود (میزان واردات جلبک: ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال، میزان تولید داخل: 150 میلیارد ریال). از این رو فراهم نمودن بستر فعالیتهای تولید و فرآوری جلبکها در کشور امری ضروری و مهم به نظر میرسد. بطورکلی جلبکها حاوی ترکیبات زیست فعالی متعددی از قبیل پلی ساکاریدها، پروتئینها و پپتیدها، چربیها، ترکیبات فنولی، مواد معدنی و ویتامینها میباشند. از این بین، پروتئین و پپتیدها به دلیل اثرات زیست فعالی زیادی که دارند توجه خاصی را به خود جلب کردهاند. بطورکلی جلبکهای قرمز (تا 47 درصد) بیشترین محتوی پروتئین را دارا بوده و جلبکهای سبز (9-26 درصد) و قهوهای (3-15 درصد) در ردههای بعدی قرار میگیرند. تاکنون از حلالهای شیمیایی و روشهای تخمیر و هیدرولیز آنزیمی جهت تولید پپتیدهای زیست فعال از پروتئینهای استخراج شده از جلبکها استفاده شده است. پپتیدهای جلبکی ویژگی-های زیست فعالی متعددی همچون اثرات ضد اکسایشی، ضد سرطانی، ضد فشاری، ضد دیابتی، ضد التهابی، ضد انعقاد کنندگی، ضد باکتریایی و غیره دارا میباشند. لذا این ترکیبات میتوانند بعنوان جزء فعال در فرمولاسیون فرآوردههای غذایی، محصولات آرایشی-بهداشتی و داروها مورد استفاده قرار گیرند. بکارگیری پپتیدهای جلبکی در فرمولاسیون فرآوردههای غذایی با چالشهایی همچون اثر پپتیدها بر ویژگیهای حسی غذاها، اثرات متقابل بین پپتیدها و اجزاء مختلف غذا، اثرات عملیات مختلف فرآوری بر روی ویژگیهای زیست فعالی و همچنین پایداری پپتیدها در دوره نگهداری و انبارداری غذاها روبرو بوده و بایستی این موارد ارزیابی گردند. مورد مهم بعدی پایش ویژگیهای زیست فعالی این پپتیدها در شرایط درون تنی و همچنین بعد از عملیات هضم گوارشی میباشد. اثربخشی پپتیدها زمانیکه در فرمولاسیون محصولات آرایشی-بهداشتی بکار میروند نیز بایستی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.


تعداد بازديد:153