مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > cv محققین

   سه شنبه 11 بهمن 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
CV محققین


سید حسن جلیلی

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


مهدی آل بوفتیله

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


مینا سیف زاده

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


معصومه رهنما سنگاچینی

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


فرشته خدابنده

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


افشین فهیم

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


مینا احمدی

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


فاطمه نوغانی

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید


صغری کمالی

توضیحات: فایل PDF
>> برای دریافت CV کلیک کنید

 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar